Proces karny


Proces karny w sprawie, w której pokrzywdzonym miała być Huta Łaziska definitywnie zakończony.

 

W dniu 28 października 2016 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach, Wydział II Karny po rozpoznaniu sprawy o sygnaturze akt II AKa292/16 na skutek apelacji prokuratora od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 15 października 2015 roku, sygn. akt V K 123/11 utrzymał w mocy zaskarżony wyrok uniewinniający wszystkich 4 oskarżonych.

 

 

 

Wyrokiem z dnia 15 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Katowicach uniewinnił od zarzutu popełnienia przez byłych członków zarządu oraz rady nadzorczej Huty Łaziska S.A. zarzucanych im przestępstw. Uniewinniono również pełniącego wówczas funkcję prezesa Gemi sp. o.o., która to spółka nabyła w 1999 roku  akcje Huty Łaziska,  od zarzucanych mu przestępstw (1) przywłaszczenia mienia, (2) działania na szkodę spółki i wyrządzenia spółce szkody majątkowej w wielkich rozmiarach o łącznej wartości 67 mln złotych, (3) uszczuplenia zaspokojenia wierzycieli spółki oraz faworyzowania niektórych wierzycieli spółki w sytuacji grożącej jej upadłości.

 

Sąd Apelacyjny zważył, że „zarzuty podniesione przez Prokuratora okazały się być niezasadne, a w związku z tym wywiedziona przez niego apelacja nie zasługiwała na uwzględnienie”. Ponadto zdanie sądu „w przedmiotowej sprawie ewidentnie brak było podstaw do przypisania winy oskarżonym za popełnienie przestępstw zarzucanych w akcie oskarżenia. Już z samego opisu zarzucanych czynów oraz z argumentacji zawartej w uzasadnieniu aktu oskarżenia wynika, że opisane tam zachowania nie mogły realizować znamion wskazanych czynów zabronionych.”

 

Wyrok jest ostateczny i prawomocny. Wyroki w załączeniu.

Wyrok uniewinniający Sąd Okregowy.pdf

Wyrok uniewinniajacy Sąd Apelacyjny.pdf

copyright 2013 Huta Łaziska SA

Kontakt +48 32 324 71 00, +48 32 224 15 00
ul. Cieszyńska 23, 43-170 Łaziska Górne
Klauzala Informacyjna Ogólna                 TUV9001