ekologia


Ochrona środowiska.

Huta prowadzi aktywną politykę w zakresie ochrony środowiska, która ma na celu minimalizowanie wpływu prowadzonej działalności na otoczenie poprzez przestrzeganie norm i przepisów środowiskowych oraz prowadzenie działań pozwalających na obniżenie emisji z zakładu w skali makro. Od 2007 roku posiadamy pozwolenie zintegrowane, które określa całościowo zadania w zakresie ochrony środowiska.

Zmniejszeniu bezpośredniej uciążliwości produkcji realizowanej w Hucie służą następujące działania proekologiczne:

  • odpylanie gazów poprodukcyjnych oraz produkcja wyrobów na bazie wychwyconych pyłów,
  • oczyszczanie i uzdatnianie wody technologicznej w stacji odnowy wody,
  • budowa ekranów dźwiękochłonnych,
  • kontrola środowiska pracy oraz emisji,
  • stosowanie wymagań normy ISO 14001 i Polityki środowiskowej zakładu,
  • prowadzenie ciągłego nadzoru nad urządzeniami ochrony środowiska.
 
System zarządzania jakością.

W roku 1996 Huta uzyskała certyfikat TÜV Cert potwierdzający zgodność jej systemu jakości z wymaganiami normy ISO 9002, będący zwieńczeniem kilkuletnich prac w sferze poprawy organizacji i funkcjonowania wybranych dziedzin życia zakładu. Ponadto, w roku 1996 Minister Przemysłu i Handlu, Dyrektor Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji oraz Prezes Federacji NOT przyznali Hucie Świadectwo Przedsiębiorstwa Czystszej Produkcji, potwierdzające dotychczasowe jej osiągnięcia w sferze zmniejszania jej uciążliwości dla środowiska.

Od 2002 roku zakład posiada certyfikat poświadczający zgodność systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001:2000.

System podlega ciągłemu doskonaleniu i jest prowadzony zgodnie z aktualnymi przepisami. Obecnie zakład posiada ceryfikat za zgodność z normą ISO 9001:2015.

Zakres systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego Huty obejmuje realizację dwóch głównych procesów – produkcję i sprzedaż żelazostopów oraz wyrobów z pyłów pofiltracyjnych. Wymienionym procesom podporządkowane są procesy pomocnicze, służące zapewnieniu ich prawidłowej, niezakłóconej realizacji. Wspomaganiu prawidłowego funkcjonowania całego systemu i organizacji służą procesy zarządcze.

 
EU ETS

Konieczność prowadzenia walki z globalnym ociepleniem oraz przepisy temu służące, spowodowały na początku 2010 roku rozpoczęcie prac nad przystąpieniem do Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami Do Emisji CO2. W wyniku tych prac Huta uzyskała w czerwcu 2011 roku pozwolenie na uczestnictwo w tym systemie od III okresu tj. od 01.01.2013 roku.

 
Materiały budowlane

Pył krzemionkowy uzyskiwany oprócz żelazostopów z procesu produkcyjnego jest bardzo pożądanym dodatkiem do produkcji betonów. Jego właściwości polepszające parametry betonów są permanentnie badane przez zakładową kontrolę produkcji i akredytowane laboratoria. Spełnianie przez SILIMIC® (nazwa handlowa naszego produktu) wymagań określonych w normie EN 13263-1 potwierdzone jest certyfikatami Instytutu Techniki Budowlanej, które posiadamy od 2008 roku.

 
REACH

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006 dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę, weszło w życie w dniu 1 czerwca 2007r. W oparciu o te przepisy Huta dokonała rejestracji żelazokrzemu oraz Silimicu®.

Polityka środowiskowa

copyright 2013 Huta Łaziska SA

Kontakt +48 32 324 71 00, +48 32 224 15 00
ul. Cieszyńska 23, 43-170 Łaziska Górne
Klauzala Informacyjna Ogólna                 TUV9001